Blitzerübersicht Tschechien

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Lovosice, 30 Section Control 90 Zone 17997
Lovosice, 30 Section Control Ende 1017997000
Malá Skála, E65 Section Control 50 Zone 89562
Malá Skála, E65 Section Control Ende 1089562000
Malá Skála, E65 Section Control 50 Zone 89563
Malá Skála, E65 Section Control Ende 1089563000
Mecholupy u Blovic, 20 50-Blitzer 15201
Melník, Prazska 50-Blitzer 24494
Melník 1, Kokorinska 50-Blitzer 24488
Mikulov, Valtická 40-Blitzer 102235
Mikulov, Pavlovská 50-Blitzer 102236
Milevsko, 121 Section Control 50 Zone 89580
Milevsko, 121 Section Control Ende 1089580000
Milicín, 3 Section Control 50 Zone 18007
Milicín, 3 Section Control Ende 1018007000
Mladé Buky, 14 Section Control 50 Zone 94853
Mladé Buky, 14 Section Control Ende 1094853000
Mladé Buky, 14 Section Control 50 Zone 94854
Mladé Buky, 14 Section Control Ende 1094854000
Moravský Krumlov, 413 50-Blitzer 21577
Na Va?hov?, 12 ?eskobrodská Section Control 50 Zone 104422
Na Va?hov?, 12 ?eskobrodská Section Control Ende 1104422000
Nachod, 14 Kostelecká 50-Blitzer 43468
Nepomuk, Plze?ská 50-Blitzer 86067
Nova Ves, 608 50-Blitzer 26961
Ostrava, Dr. Martinka 50-Blitzer 5620
Ostrava, Dr. Martinka 50-Blitzer 5621
Ostrava, Horni 50-Blitzer 15202
Ostrava, ?eskobratrská Ampel- & 50-Blitzer 89586
Ostrava 30, 11 50-Blitzer 24497
Ost?edek, E50 130-Blitzer 104617
Pardubice, S.K. Neumanna Section Control 50 Zone 19485
Pardubice, S.K. Neumanna Section Control Ende 1019485000
Pilsen, Skvr?anská Ampel- & 50-Blitzer 65082
Písek, 139 Strakonicka 50-Blitzer 17350
Pliskov, Pliskov Section Control 50 Zone 27513
Pliskov, Pliskov Section Control Ende 1027513000
Pliskov, 2342 Section Control 50 Zone 27514
Pliskov, 2342 Section Control Ende 1027514000
Plzen, D5 Section Control 80 Zone 18009
Plzen, D5 Section Control Ende 1018009000
Plzen, D5 Section Control 80 Zone 18010
Plzen, D5 Section Control Ende 1018010000
Plzen, Plaská 14 Section Control 50 Zone 89565
Plzen, Plaská 14 Section Control Ende 1089565000
Plzen, Rokycanská Section Control 50 Zone 89559
Plzen, Rokycanská Section Control Ende 1089559000
P?ov-P?edhradí, 38 Section Control variabel 102225
P?ov-P?edhradí, 38 Section Control Ende 1102225000
P?ov-P?edhradí, 38 Section Control variabel 102226

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

« zurück